Všeobecné podmienky pre nakupovanie prostredníctvom internetového obchodu borovi.sk

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ / predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky, alebo poskytuje služby.

Kupujúci (zákazník):

 • Spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 • Podnikateľ – nevzťahujú sa na neho spotrebiteľské právne predpisy, nakupuje v režime obchodného práva.

Vznik kúpnej zmluvy - Záväzným potvrdením objednávky predávajúcim vznikla kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom). Kupujúci a predávajúci sú od tohto momentu viazaní vzájomnými právami a povinnosťami.

Ceny a tovar

Prevádzkovateľ internetového obchodu borovi.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") je platcom DPH. Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu borovi.sk (ďalej len "e-shop") sú uvádzané vrátane DPH. Ceny sú platné v momente objednávky / nákupu. Akciové ceny sú platné v momente objednávky / nákupu alebo do vypredania zásob.

Objednanie tovaru

Kupujúci je momentom vzniku kúpnej zmluvy viazaný týmto nákupným poriadkom a príslušným reklamačným poriadkom. Kupujúci má možnosť sa s týmto nákupným poriadkom a reklamačným poriadkom zoznámiť pred  uskutočnením objednávky, na túto skutočnosť je zreteľne upozornený pred jej odoslaním. Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnosť vytlačiť si objednávku. Ak zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísanej objednávky do objednávkového systému e-shopu. Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí kópia objednávky na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Spôsob platby

Zákazník má na výber z nasledujúcich typov platieb:

 • Dobierka: Platba pri doručení tovaru kuriérskou službou na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.
 • Bankový prevod: Platba bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa internetového obchodu borovi.sk (č.u. 2643541651 / 0200  VUB Banka a.s.), variabilný symbol platby zodpovedá číslu objednávky. Ak nebude možné dodržať dodaciu lehotu, má zákazník právo na okamžité vrátenie čiastky späť na účet, z ktorého bola platba vykonaná. Tovar je expedovaný po pripísaní platby na náš účet.

Možnosť storna objednávky

Zákazník má právo vykonať storno objednávky alebo jej časti, a to prostredníctvom uvedených kontaktov e-shopu. Objednávka sa považuje za stornovanú v okamihu prijatia storna pracovníkom e-shopu. O stornovaní objednávky je zákazník vždy obratom emailom alebo telefonicky informovaný.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa

Kupujúci (spotrebiteľ) má v súlade s ustanovením § 12 zákona 108/2000 o ochrane spotrebiteľa právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy odporúčame odoslať elektronickou poštou na adresu borovi@borovi.sk.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný  a ak je to možné, v pôvodnom obale a to najneskôr do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu vrátane poplatkov za dopravu smerom ku kupujúcemu najneskôr do pätnástich (15) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V rámci odstúpenia od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ uviesť uprednostňovaný spôsob vrátenia finančných prostriedkov (zloženkou alebo na bankový účet).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie zmluvy nemožné. K týmto prípadom môže dôjsť najmä z dôvodu vypredania tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, ďalej  v prípadoch kedy kupujúci nie je schopný finančne plniť podmienky kúpnej zmluvy, alebo ak odmietne prevziať objednaný tovar. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť v prípade zjavnej chyby v cene za predmet zmluvy. Vo všetkých týchto prípadoch je kupujúci o tejto skutočnosti telefonicky alebo písomne informovaný. V prípade že kupujúci už uhradil platbu za predmet zmluvy, bude mu predávajúcim bez meškania vrátená späť na účet.

Spracovanie objednávky

V prípade nejasností má prevádzkovateľ, prípadne jeho zodpovedný zástupca, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom ním oznámených údajov, a preto je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito.

V prípade že predávajúci zistí, že nie je schopný dodať tovar, alebo je schopný dodať len časť objednaného tovaru, bezodkladne telefonicky či písomne kontaktuje kupujúceho pre dohodnutie ďalšieho postupu. Podľa povahy tovaru a počtu položiek v objednávke je možné prípadne po dohode s kupujúcim objednávku rozdeliť na viac častí a nedostupný tovar dodať neskôr. Prípadne, keď je to možné môže byť kupujúcemu ponúknutá zodpovedajúca alternatíva k aktuálne nedostupnému tovaru.

Pokiaľ nedôjde k dohode, prípadne ak nebude kupujúci akceptovať predĺženú dodaciu lehotu má kupujúci možnosť celú objednávku alebo jej časť stornovať. V prípade že kupujúci už uhradil platbu za predmet zmluvy, bude mu predávajúcim bez meškania vrátená späť na účet.

Dodanie tovaru

Termín dodania je závislý na druhu objednaného tovaru. V prevažnej väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí 2-7 pracovných dní. V prípade menej bežného či problematického tovaru môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, podľa svojich možností, v záujme svojom a predovšetkým s ohľadom na zákazníka, znížiť dodaciu lehotu na najmenšiu možnú dobu. Ak dodacia doba prekročí dobu zodpovedajúcu všeobecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhu, má zákazník plné právo zrušiť svoju objednávku, a to telefonicky, prípadne formou emailu.

Spôsob doručenia

Kuriérska služba doručí tovar na fakturačnú, prípadne doručovaciu adresu, ak je táto zadaná v objednávke, prípadne spresnená zákazníkom pred odoslaním tovaru (o odoslaní tovaru je zákazník informovaný formou emailu, kde bude uvedený kontakt na prepravcu - DPD / GEIS a číslo balíka, ktoré bolo zásielke pridelené).

Doručenie prebehne v pracovnom dni v čase obvyklej pracovnej doby.

Osobný odber na adrese prevádzkovateľa servera je možný.

Prevzatie tovaru

Zákazník (podnikateľ) alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť, alebo dopravcu požiadať o doručenie ďalší pracovný deň a v medziobdobí problém konzultovať s prevádzkovateľom. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečiu zbytočných prieťahov pri riešení prípadného problému. V prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky, je zákazník povinný okamžite kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu borovi.sk.

Zákazník (spotrebiteľ) by vo vlastnom záujme mal prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť, alebo dopravcu požiadať o doručenie ďalší pracovný deň a v medziobdobí problém konzultovať s prevádzkovateľom. V opačnom prípade sa vystavuje zbytočným prieťahom pri riešení prípadného problému. Podpisom prepravného dokladu zákazník (spotrebiteľ) potvrdzuje vonkajšiu bezchybnosť zásielky. V prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník (podnikateľ) povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu borovi.sk. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia bude posudzovať na základe spotrebiteľom podpísaného prepravného dokladu.

** Pokiaľ máte v akomkoľvek aspekte nášho prevádzkového poriadku nejasnosti, pochybnosti, či Vám niektorá jeho časť nevyhovuje, kontaktujte nás, vždy sa snažíme vyjsť zákazníkovi maximálne v ústrety v záujme jeho spokojnosti.


Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie

1. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

2. Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

3. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. POSTUP REKLAMÁCIE:

 • a) Čo najskôr nás informovať na emailom alebo telefonicky.
 • b) Poslať produkt späť na adresu prevádzky: Zoltán Tóth - BOROVI - Bratislavská 71/38, 924 01 Galanta Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

4. Odstrániteľné poškodenie:

 • a) Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • b) Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.
 • c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • d) Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

5. Neodstrániteľné poškodenie:

 • a) Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
 • b) Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

7. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.

8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 9. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na borovi@borovi.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3. cit. Zákona. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12. zákona č. 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

3. ARS môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Pri spracúvaní osobných údajov predávajúci (prevádzkovateľ) postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.borovi.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Všetci pracovníci prevádzkovateľa boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

3. Predávajúci získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnuté na účely uzavretia kúpnej zmluvy, riadneho vybavenia o doručenia objednávky, plnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z toho dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. Pre ochranu kupujúceho je nevyhnutné, aby pri odovzdaní už zaplateného tovaru umožnil sprostredkovateľovi, dopravcovi overenie jeho totožnosti do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ kupujúci za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti nevyžaduje.

4. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe, s výnimkou: zvolenej spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

5. Predávajúci od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa,  príp. doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.  Tieto osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok, vystavenia faktúry, doručenia tovaru, pre riešenie prípadných reklamácii, a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

6. Práva a povinnosti dotknutej osoby:

 • 6.1. Kupujúci na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky je povinný predávajúcemu poskytnúť úplné a pravdivé údaje.
 • 6.2. V zmysle Nariadenia a ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov má dotknutá osoba nasl. práva:
  • a) Právo na prístup – Kupujúci má právo požiadať potvrdenie od predávajúceho o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie o prístupe k jeho osobným údajom.
  • b) Právo na opravu – Ak sú osobné údaje kupujúceho neaktuálne, má právo na opravu a doplnenie osobných údajov.
  • c) Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky čl. 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona,  má Kupujúci právo požadovať výmaz osobných údajov. Osobné údaje však predávajúci nevymaže ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  • d) Právo na obmedzenie spracúvania - Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona kupujúci má právo na to, aby predávajuci obmedzil spracúvanie osobných údajov, napr. ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, alebo ak ich spracúvanie je nezákonné. Osobné údaje však predávajúci naďalej spracúva, ak existujú dôvody  na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  • e) Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na súhlase kupujúceho alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s kupujúcim a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, má kupujúci právo od predávajúceho obdržať osobné údaje, v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak Kupujúci bude o to mať záujem, a bude to technicky možné, predávajúci prenesie osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.  Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme pri výkone verejnej moci.
  • f) Právo namietať voči spracúvaniu – Kupujúci má právo namietať spracúvaniu údajov. Na základe námietky kupujúceho predávajúci spracúvanie osobných údajov obmedzí a pokiaľ predávajúci nepreukáže závažné oprávnené dôvody spracúvania, osobné údaje kupujúceho naďalej spracúvať nebude. Kupujúci má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  • g) Právo podať sťažnosť – Ak sa Kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, má právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán.
  • h) Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie osobných údajov Kupujúceho založené na súhlase, kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. 

7. Osobné údaje kupujúceho predávajúci spracúva a uchováva predovšetkým po dobu trvania zmluvného vzťahu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. V prípadoch spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú uchované po dobu 5 rokov, alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje ktoré sú nevyhnutné pre splnenie povinností, ktoré predávajúcemu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a pod.) sa musí uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale predávajúci riadi zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú osobné údaje kupujúceho, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.


ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

1. Predávajúci, v zmysle Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, týmto vás informuje o používaní cookies. Cookies používame s cieľom  optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk.

2. Súbory  cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok ukladané do zariadenia. Ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, používané predávajúcim, nepoškodzujú váš počítač.

3. Používaním stránky predávajúceho kupujúci vyjadruje súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite webovú stránku predávajúceho, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našej webstránky, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.  

4. Nastavenie cookies kupujúci môže kedykoľvek zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vásho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránke, odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače: Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, Android.

5. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môže mať naša webová stránka obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656, e-mail: tt@soi.sk

3. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej  zmluvy.

4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú účinné odo dňa 01.09.2022.


Na stiahnutie

ZÁKON 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Hore