Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

Všeobecné podmienky pre nakupovanie prostredníctvom internetového obchodu borovi.sk

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ / predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky, alebo poskytuje služby.

Kupujúci (zákazník):

 • Spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 • Podnikateľ – nevzťahujú sa na neho spotrebiteľské právne predpisy, nakupuje v režime obchodného práva.

Vznik kúpnej zmluvy - Záväzným potvrdením objednávky predávajúcim vznikla kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom). Kupujúci a predávajúci sú od tohto momentu viazaní vzájomnými právami a povinnosťami.

Ceny a tovar

Prevádzkovateľ internetového obchodu borovi.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") je platcom DPH. Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu borovi.sk (ďalej len "e-shop") sú uvádzané vrátane DPH. Ceny sú platné v momente objednávky / nákupu. Akciové ceny sú platné v momente objednávky / nákupu alebo do vypredania zásob.

Objednanie tovaru

Kupujúci je momentom vzniku kúpnej zmluvy viazaný týmto nákupným poriadkom a príslušným reklamačným poriadkom. Kupujúci má možnosť sa s týmto nákupným poriadkom a reklamačným poriadkom zoznámiť pred  uskutočnením objednávky, na túto skutočnosť je zreteľne upozornený pred jej odoslaním. Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnosť vytlačiť si objednávku. Ak zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, bude mu na ňu doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísanej objednávky do objednávkového systému e-shopu. Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo nedorazí kópia objednávky na zadanú emailovú adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte.

Spôsob platby

Zákazník má na výber z nasledujúcich typov platieb:

 • Dobierka: Platba pri doručení tovaru kuriérskou službou na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.
 • Bankový prevod: Platba bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa internetového obchodu borovi.sk (č.u. 2643541651 / 0200  VUB Banka a.s.), variabilný symbol platby zodpovedá číslu objednávky. Ak nebude možné dodržať dodaciu lehotu, má zákazník právo na okamžité vrátenie čiastky späť na účet, z ktorého bola platba vykonaná. Tovar je expedovaný po pripísaní platby na náš účet.

Možnosť storna objednávky

Zákazník má právo vykonať storno objednávky alebo jej časti, a to prostredníctvom uvedených kontaktov e-shopu. Objednávka sa považuje za stornovanú v okamihu prijatia storna pracovníkom e-shopu. O stornovaní objednávky je zákazník vždy obratom emailom alebo telefonicky informovaný.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa

Kupujúci (spotrebiteľ) má v súlade s ustanovením § 12 zákona 108/2000 o ochrane spotrebiteľa právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy odporúčame odoslať elektronickou poštou na adresu borovi@borovi.sk.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný  a ak je to možné, v pôvodnom obale a to najneskôr do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu vrátane poplatkov za dopravu smerom ku kupujúcemu najneskôr do pätnástich (15) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V rámci odstúpenia od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ uviesť uprednostňovaný spôsob vrátenia finančných prostriedkov (zloženkou alebo na bankový účet).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie zmluvy nemožné. K týmto prípadom môže dôjsť najmä z dôvodu vypredania tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, ďalej  v prípadoch kedy kupujúci nie je schopný finančne plniť podmienky kúpnej zmluvy, alebo ak odmietne prevziať objednaný tovar. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť v prípade zjavnej chyby v cene za predmet zmluvy. Vo všetkých týchto prípadoch je kupujúci o tejto skutočnosti telefonicky alebo písomne informovaný. V prípade že kupujúci už uhradil platbu za predmet zmluvy, bude mu predávajúcim bez meškania vrátená späť na účet.

Spracovanie objednávky

V prípade nejasností má prevádzkovateľ, prípadne jeho zodpovedný zástupca, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom ním oznámených údajov, a preto je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito.

V prípade že predávajúci zistí, že nie je schopný dodať tovar, alebo je schopný dodať len časť objednaného tovaru, bezodkladne telefonicky či písomne kontaktuje kupujúceho pre dohodnutie ďalšieho postupu. Podľa povahy tovaru a počtu položiek v objednávke je možné prípadne po dohode s kupujúcim objednávku rozdeliť na viac častí a nedostupný tovar dodať neskôr. Prípadne, keď je to možné môže byť kupujúcemu ponúknutá zodpovedajúca alternatíva k aktuálne nedostupnému tovaru.

Pokiaľ nedôjde k dohode, prípadne ak nebude kupujúci akceptovať predĺženú dodaciu lehotu má kupujúci možnosť celú objednávku alebo jej časť stornovať. V prípade že kupujúci už uhradil platbu za predmet zmluvy, bude mu predávajúcim bez meškania vrátená späť na účet.

Dodanie tovaru

Termín dodania je závislý na druhu objednaného tovaru. V prevažnej väčšine prípadov sa pohybuje v rozmedzí 2-7 pracovných dní. V prípade menej bežného či problematického tovaru môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, podľa svojich možností, v záujme svojom a predovšetkým s ohľadom na zákazníka, znížiť dodaciu lehotu na najmenšiu možnú dobu. Ak dodacia doba prekročí dobu zodpovedajúcu všeobecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhu, má zákazník plné právo zrušiť svoju objednávku, a to telefonicky, prípadne formou emailu.

Spôsob doručenia

Kuriérska služba doručí tovar na fakturačnú, prípadne doručovaciu adresu, ak je táto zadaná v objednávke, prípadne spresnená zákazníkom pred odoslaním tovaru (o odoslaní tovaru je zákazník informovaný formou emailu, kde bude uvedený kontakt na prepravcu - DPD / GEIS a číslo balíka, ktoré bolo zásielke pridelené).

Doručenie prebehne v pracovnom dni v čase obvyklej pracovnej doby.

Osobný odber na adrese prevádzkovateľa servera je možný.

Prevzatie tovaru

Zákazník (podnikateľ) alebo príjemca tovaru má povinnosť prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť, alebo dopravcu požiadať o doručenie ďalší pracovný deň a v medziobdobí problém konzultovať s prevádzkovateľom. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečiu zbytočných prieťahov pri riešení prípadného problému. V prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky, je zákazník povinný okamžite kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu borovi.sk.

Zákazník (spotrebiteľ) by vo vlastnom záujme mal prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Zákazník by mal vo svojom vlastnom záujme prekontrolovať správnosť dodaného tovaru a v prípade nezrovnalostí prevzatie zásielky odmietnuť, alebo dopravcu požiadať o doručenie ďalší pracovný deň a v medziobdobí problém konzultovať s prevádzkovateľom. V opačnom prípade sa vystavuje zbytočným prieťahom pri riešení prípadného problému. Podpisom prepravného dokladu zákazník (spotrebiteľ) potvrdzuje vonkajšiu bezchybnosť zásielky. V prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník (podnikateľ) povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu borovi.sk. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia bude posudzovať na základe spotrebiteľom podpísaného prepravného dokladu.

** Pokiaľ máte v akomkoľvek aspekte nášho prevádzkového poriadku nejasnosti, pochybnosti, či Vám niektorá jeho časť nevyhovuje, kontaktujte nás, vždy sa snažíme vyjsť zákazníkovi maximálne v ústrety v záujme jeho spokojnosti.


Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie

1. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

2. Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

3. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. POSTUP REKLAMÁCIE:

 • a) Čo najskôr nás informovať na emailom alebo telefonicky.
 • b) Poslať produkt späť na adresu prevádzky: Zoltán Tóth - BOROVI - Bratislavská 71/38, 924 01 Galanta Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

4. Odstrániteľné poškodenie:

 • a) Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • b) Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.
 • c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • d) Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

5. Neodstrániteľné poškodenie:

 • a) Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
 • b) Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

7. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.

8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 9. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.


Hore